Receptionist 前 台 接 待 員

文書幫手
薪資
58.00HK

Receptionist 前 台 接 待 員

"Receptionist 前 台 接 待 員 工作地點:新蒲崗 兼職:$55-58/h 工作範圍: 接待顧客以及解答顧客一般查詢 為顧客安排電話預約服務 一般文書處理及行政工作 職位要求: 中五或以上程度 流利廣東話 具基本電腦操作知識 具相關服務經驗者優先考慮 輪班輪休制, 加班津貼"

地址